top of page
ITR - 7: Price List

आयटीआर 7 फिलिंग्ज ए.वाय.आर. 2021-22

मानक

विश्वस्त / संस्था इत्यादींसाठी आयटीआर -7

रु. 4999

सर्व ITR बद्दल 7 ऑनलाईन भरणे A.YR.2021-22

1. आयटीआर -7 यू / एस 139 (4 ए)

अशा व्यक्ती ज्यांचे उत्पन्न संपत्तीद्वारे आहे पूर्णपणे किंवा अंशतः धर्मादाय किंवा धार्मिक ट्रस्टसाठी वापरली जाते आणि अशी मालमत्ता कायदेशीर बंधन किंवा ट्रस्ट अंतर्गत असणे आवश्यक आहे.

اور

2. आयटीआर -7 यू / एस 139 (4 बी)

हा विभाग विशेषत: राजकीय पक्षांना लागू आहे. कलम १A ए नुसार राजकीय पक्षांना आयकर-7 फॉर्मद्वारे वार्षिक रिटर्न भरल्यास आयकर विवरणपत्र भरण्यास सूट देण्यात आली आहे.

اور

3. आयटीआर -7 यू / एस 139 (4 सी)

या अंतर्गत आयटीआर -7 पुढील संस्थांद्वारे दाखल केले जातेः

 1. असोसिएशन शास्त्रीय संशोधन करीत आहे

 2. बातमी एजन्सी

 3. संघ 10/23 (23 ए)

 4. इतर संस्थांनी आपली नावे 10 (23 बी) मध्ये नोंदविली

اور

4. आयटीआर -7 यू / एस 139 (4 डी)

आयकर कायद्याच्या कलम (35 (१) (ii) आणि (iii) मध्ये नमूद केलेली शाळा, महाविद्यालये आणि संस्था यांना या नियमन अंतर्गत आयटीआर -7 दाखल करणे आवश्यक आहे.

اور

5. आयटीआर -7 यू / एस 139 (4 ई)

व्यवसायाच्या ट्रस्टद्वारे रिटर्न ऑफ इन्कम भरणे

اور

6. आयटीआर -7 यू / एस 139 (4 एफ)

गुंतवणूक निधीद्वारे मिळकत परतावा भरणे

ITR -7 - पात्रता

आयटीआर -7 साठी कलम १ under under अंतर्गत लागू असलेल्या तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेतः

विभाग १ 139 ((A ए)

ट्रस्ट किंवा इतर कायदेशीर जबाबदा under्याखाली किंवा केवळ अशा हेतूंसाठी किंवा काही भागांत भाग असलेल्या मालमत्तांमधून मिळणारी उत्पन्नाची प्रत्येक व्यक्ती किंवा कलम (२)) च्या पोट-कलम (आयआयए) मध्ये उल्लेखित ऐच्छिक योगदान म्हणून उत्पन्न कलम २ चे , प्रतिनिधी निर्धारिती म्हणून मूल्यांकन करण्यायोग्य एकूण उत्पन्न (कलम ११ आणि १२ मधील तरतुदींवर परिणाम न करता या अधिनियमान्वये मोजण्यात येणा the्या एकूण उत्पन्न) जास्तीत जास्त रकमेपेक्षा जास्त असेल प्राप्तिकर आकारण्यायोग्य नाही, मागील वर्षाच्या अशा उत्पन्नाचा विहित नमुन्यात परतावा द्यावा व विहित पद्धतीने पडताळणी करावी व विहितेनुसार अशा इतर बाबींची माहिती द्यावी आणि या कायद्यातील सर्व तरतुदी आतापर्यंत असतील. पोट-सेक्शन (१) अन्वये परत करणे आवश्यक असेल तर लागू होऊ शकते.

विभाग १ 139 ((B बी)

اور

प्रत्येक राजकीय पक्षाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जरी असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिव म्हणून ओळखले जातात किंवा इतर कोणत्याही पदनामानुसार), जर राजकीय पक्षाचे मूल्यांकन केले जाणारे एकूण उत्पन्न (या हेतूसाठी एकूण उत्पन्न मोजले गेले असेल तर) कलम १A अ च्या तरतुदींवर परिणाम न करता अधिनियम) आयकर लागू नसलेल्या जास्तीत जास्त रकमेपेक्षा अधिक असेल, मागील वर्षाच्या अशा उत्पन्नाचा विहित नमुन्यात परतावा द्यावा व विहित पद्धतीने पडताळणी करुन अशा इतर बाबींचा तपशील द्यावा विहित केलेल्या आणि या अधिनियमाच्या सर्व तरतुदी उप-कलम (१) नुसार परत करणे आवश्यक असेल तर लागू होईल.

विभाग १ 139 ((C से)

प्रत्येक

(अ) कलम (२१) कलम १० मधील संदर्भित संशोधन संघटना;

(ब) कलम १० च्या कलम (२२ बी) मध्ये संदर्भित बातमी एजन्सी;

(सी) कलम १० मधील कलम (२A ए) मध्ये संदर्भित असोसिएशन किंवा संस्था;

(सीए) कलम 10 मधील कलम (23 एएए) मध्ये उल्लेखित व्यक्ती;

(ड) कलम १० च्या कलम (२B बी) मध्ये संदर्भित संस्था;

(ई) उपकलम (iv) किंवा ट्रस्ट किंवा उप-कलम (v) मध्ये संदर्भित संस्था किंवा उप-खंड (iiiab) किंवा उप-कलम (iiiad) मध्ये संदर्भित कोणतीही विद्यापीठ किंवा इतर शैक्षणिक संस्था संदर्भित संस्था ) किंवा सब-क्लॉज (vi) किंवा उप-कलम (iiiac) किंवा सब-क्लॉज (iiiae) किंवा कलम 10 मधील कलम (23 सी) च्या पोट-कलम (मार्गे) मध्ये संदर्भित कोणतीही हॉस्पिटल किंवा इतर वैद्यकीय संस्था;

(ईए) कलम १० च्या कलम (२D डी) मध्ये संदर्भित म्युच्युअल फंड;

(एबी) कलम 10 मधील कलम (23 डीए) मध्ये संदर्भित सिक्युरिटीकरण ट्रस्ट;

(ईबीए) कलम (23ईसी) किंवा कलम 10 मधील कलम (23 ईडी) मध्ये निर्दिष्ट केलेला गुंतवणूकदार संरक्षण निधी;

(ओहोटी) कलम 10 च्या कलम (23EE) मध्ये संदर्भित कोअर सेटलमेंट गॅरंटी फंड;

(इ.सी.) कलम १० मधील कलम (२F एफबी) मध्ये संदर्भित व्हेंचर कॅपिटल कंपनी किंवा व्हेंचर कॅपिटल फंड;

(एफ) पोट-कलम (ए) किंवा कलम १० मधील कलम (२)) च्या पोट-कलम (बी) मध्ये संदर्भित असोसिएशन म्हणून संदर्भित कामगार संघटना;

(एफए) कलम 10 च्या कलम (29 ए) मध्ये संदर्भित बोर्ड किंवा प्राधिकरण;

(छ) कलम १० च्या कलम (46 46) मध्ये संदर्भित संस्था किंवा प्राधिकरण किंवा बोर्ड किंवा ट्रस्ट किंवा कमिशन (कोणत्याही नावाने जे म्हटले जाते);

(ज) कलम १० च्या कलम () 47) मध्ये संदर्भित पायाभूत सुविधा कर्ज निधी,

अशा संशोधन संघटना, वृत्तसंस्था, संघटना किंवा संस्था, व्यक्ती किंवा निधी किंवा विश्वस्त किंवा विद्यापीठ किंवा इतर शैक्षणिक संस्था किंवा कोणतीही रुग्णालय किंवा इतर वैद्यकीय संस्था किंवा कामगार संघटना किंवा संस्था किंवा मंडळ किंवा मंडळ किंवा ट्रस्ट यांच्या संदर्भात एकूण उत्पन्न असल्यास किंवा कमिशन किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड किंवा म्युच्युअल फंड किंवा सिक्युरीटायझेशन ट्रस्ट किंवा व्हेंचर कॅपिटल कंपनी किंवा व्हेंचर कॅपिटल फंडाचे कलम १० च्या तरतुदींवर परिणाम न करता, आयकर कर आकारण्यायोग्य नसलेल्या जास्तीत जास्त रकमेपेक्षा अधिक मूल्यमापनाचे मूल्यांकन करणे शक्य आहे. मागील वर्षाचे असे उत्पन्न विहित नमुन्यात आणि विहित पद्धतीने सत्यापित केले जाईल आणि विहित केलेल्या इतर बाबींची पूर्तता करील आणि या कायद्यातील सर्व तरतुदी, जशी आतापर्यंत असतील, त्याप्रमाणे आवश्यक असतील तर परताव्याप्रमाणे लागू होतील पोट-कलम (१) अंतर्गत सुसज्ज करा.

اور

اور

विभाग १ 139 ((D डी)

اور

प्रत्येक विद्यापीठ, महाविद्यालय किंवा इतर संस्था कलम (ii) आणि कलम (iii) मध्ये कलम 35 च्या उपकलम (1) मध्ये संदर्भित आहेत, ज्यांना या कलमातील कोणत्याही इतर तरतुदीनुसार उत्पन्न किंवा तोटा परत करणे आवश्यक नाही, मागील वर्षाच्या उत्पन्नाच्या किंवा तोटाच्या संदर्भात परतावा द्यावा आणि या कायद्याच्या सर्व तरतुदी, जोपर्यंत असेल, त्याप्रमाणे उप-कलम (१) अंतर्गत प्रदान करणे आवश्यक असेल तर लागू होईल.

विभाग १ 139 ((E इ)

प्रत्येक व्यवसाय न्यास, ज्यास या कलमातील कोणत्याही इतर तरतुदींनुसार उत्पन्न किंवा तोटा परत करणे आवश्यक नाही, मागील वर्षाच्या उत्पन्नातील तोटा किंवा तोटा या संदर्भात त्याच्या उत्पन्नाचा परतावा द्यावा आणि या कायद्यातील सर्व तरतुदी, आतापर्यंत शक्य असेल तर ते उप-कलम (१) अंतर्गत परत करणे आवश्यक असल्यास अर्ज करा.

विभाग १ 139 ((4 एफ)

اور

कलम ११UB एबी मध्ये संदर्भित प्रत्येक गुंतवणूकीचा निधी, ज्यास या विभागाच्या इतर कोणत्याही तरतुदींनुसार उत्पन्न किंवा तोटा परत करणे आवश्यक नाही, मागील वर्षाच्या उत्पन्नाचा किंवा तोटा संदर्भातील उत्पन्नाचा परतावा आणि त्यातील सर्व तरतुदी हा कायदा आतापर्यंत लागू होईल अशा प्रकारे लागू होईल की पोट-कलम (१) अन्वये परत करणे आवश्यक आहे.

आयटीआर -7 दाखल करण्यासाठी देय तारीख

खात्यांचे लेखापरीक्षण करणे आवश्यक नसल्यास आयटीआर 7 भरण्यासाठी देय तारीख 31 जुलै आहे.

اور

सामान्य परिस्थितीत लेखापरिक्षित खात्यांच्या बाबतीत आयटीआर 7 भरण्याची योग्य तारीख 31 ऑक्टोबर आहे.

اور

اور

 • Which ITR is best for me?
  You can know which ITR is best for you by taking a short quiz here ➡ Else, you can read our article on this topic here
 • Is Karr Tax safe?
  Yes! Definetely! We are! 1. Your Data is yours! So, it is never given to anyone else than our safe team 2. The payment method is fully secured and managed by India's No. 1 payment gateway: Razorpay! 3. Our website is 100% SSL secured. No Hackers, No worries!
 • Who will file my IT return?
  Your ITR is filed by Tax Experts who have more then 20 years of experience!
 • What is Form 16?
  Every Salaried Employee whose total income after all eligible deductions under income tax act exceeds the maximum amount not chargeable to tax is required to get their tax deducted from their employers as per their eligible tax slabs. Thus the employer has to deduct tax at source from income of every employee whose total income is chargeable to tax and has to deposit the TDS so deducted into the Govt. Account. Every Employer has to file TDS return of salary at the end of the Financial year and has to provide the Form 16 to every employee whose TDS has been deducted at Source. For more details check out this ➡
bottom of page